Zawarcie umowy ubezpieczenia OC jest ustawowym obowiązkiem dla właścicieli pojazdów mechanicznych. Przedstawiamy 4 informacje, które pomogą Ci lepiej zrozumieć działanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – i wybrać najkorzystniejszą ofertę!

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152) wprowadziła precyzyjne regulacje rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. W przypadku OC dla właścicieli pojazdów mechanicznych było to jednoznaczne z wyznaczeniem sztywnego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, który nie ulega zmianie w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jakie konsekwencje dla właścicieli pojazdów ma ta ustawa?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe…

Zgodnie z artykułem 23. ww. ustawy każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia polisy OC. Polisa jest przypisana do pojazdu, dlatego w przypadku nabycia samochodu z drugiej ręki umowa ubezpieczenia przechodzi na nowego właściciela, który ma prawo z niej zrezygnować – ale tylko pod warunkiem zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC. Jeżeli nabywca zdecyduje się korzystać z ubezpieczenia poprzedniego właściciela – musi pamiętać, ze umowa nie zostanie automatycznie przedłużona po jej zakończeniu. Automatyczne przedłużenie polisy OC obowiązuje wtedy, kiedy ubezpieczony po upływie końca polisy nadal jest właścicielem danego pojazdu.

… a za jego brak grożą surowe kary

Wysokość kary za brak ubezpieczenia OC samochodu osobowego to równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2015 wynosi więc 3500 złotych), dla samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych oraz autobusów – trzykrotność (a więc 5250 zł), dla innych pojazdów zaś – 1/3 minimalnego wynagrodzenia. Pełną kwotę kary zapłacimy w przypadku, w którym poprzednia umowa skończyła się co najmniej 14 dni przed kontrolą, drobne opóźnienia karane są łagodniej (20% pełnej opłaty, kiedy okres bez ubezpieczenia nie przekracza 3 dni, a 50% – w przypadku, kiedy nie przekracza 14 dni).

Zakres ochrony oraz wysokość sumy ubezpieczenia reguluje ustawa

Podstawową funkcją ubezpieczenia OC jest ochrona właściciela pojazdu przed roszczeniami za szkody związane z ruchem i eksploatacją pojazdu. Oznacza to, że jeśli będziesz sprawcą zdarzenia drogowego, to towarzystwo ubezpieczeń przejmie odpowiedzialność finansową za poczynione przez Ciebie szkody. Odpowiedzialność ta jest utrzymana w granicach sum ubezpieczenia. Minimalne, określone ustawą, wynoszą w tej chwili:

  • w przypadku szkód na osobie – minimum 5 milionów euro (w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych);
  • w przypadku szkód w mieniu – minimum 1 milion euro.

Kwoty te przeliczane są według aktualnego kursu NBP, a w przypadku szkód powstałych za granicą wyznaczają minimum sumy ubezpieczenia (wg ustawy suma ta zależy od prawa lokalnego, nie może jednak być niższa od tej z terytorium Polski).

Dla Ciebie oznacza to, że:

  • zakres ochrony ubezpieczeniowej w każdym towarzystwie ubezpieczeń jest taki sam;
  • pieniądze z polisy otrzymujesz nie Ty, lecz osoby przez Ciebie poszkodowane;

tak więc wybór najtańszej oferty na rynku może okazać się optymalną decyzją.

Okazuje się jednak, że wybór ubezpieczenia OC wcale nie musi być taki prosty:

  1. Wprowadzona niedawno Bezpośrednia Likwidacja Szkody, którą stosuje w tej chwili część towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce, sprawia, że poszkodowany w zdarzeniu może wnosić o odszkodowanie ze swojej polisy OC. Towarzystwo ubezpieczeń wypłaca należną rekompensatę, a później wnosi do TU sprawcy o uregulowanie należności. Takie rozwiązanie ogranicza formalności do minimum.
  2. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych gratis w pakiecie z OC oferuje liczne dodatkowe świadczenia. Dobrym przykładem jest Pakiet OC od Link4, w którym prócz podstawowego zakresu ochrony otrzymujesz Assistance Opony oraz samochód zastępczy także w sytuacji, gdy jesteś sprawcą zdarzenia.

Kiedy ubezpieczyciel nie przejmie odpowiedzialności za zdarzenie?

Istnieją sytuacje, które sprawiają, że ubezpieczyciel może zastosować regres, tzn. wypłaci odszkodowanie osobie przez Ciebie poszkodowanej, ale później będzie wnosił u Ciebie (również na drodze sądowej) o zwrot wypłaconych pieniędzy. Wyłączenia odpowiedzialności obejmują przede wszystkim:

  • umyślne wyrządzenie szkody lub dokonanie jej pod wpływem alkoholu, substancji psychotropowych lub środków odurzających;
  • szkody dokonane podczas kradzieży;
  • wyrządzenie szkody podczas kierowania pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień;
  • ucieczki z miejsca zdarzenia.